آمار خلاصه   سازمان فضایی ایرانسامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 8.5.0 - 1400/07/01